Informácie k spracovaniu osobných údajov:

v zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom osobných údajov je občianske združenie Post Bellum SK, so sídlom Klincova 35, 821 08 Bratislava , SR, IČO: 42218012 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Pri návšteve a prezeraní webového sídla prevádzkovateľ nepracuje s údajmi v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónné číslo a pod. Prevádzkovateľ používa iba nevyhnutné cookie súbory na zabezpečenie riadneho chodu webového sídla. Z dôvodu využitia externých služieb Youtube a Spotify môže externá služba použiť nástroje na zabezpečenie chodu samotnej služby, štatistické a marketingové účely. Tieto nástroje môže zablokovať každý návštevník nepovolením súborov cookies.

Prezeranie obsahu a sťahovanie dostupných materiálov nie je podmienené zadaním osobných údajov.

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: info@postbellum.sk

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.