Záleží vám na tom, aby sa dejiny Slovenska neprepisovali? Aby mladí ľudia poznali našu históriu? Venujte nám 2 % zo svojich daní. Ďakujeme.

2 % z daní sú pre nás v Post Bellum dôležitým príjmom, ktorý používame predovšetkým na dofinancovanie nákladov na dokumentovanie príbehov pamätníkov oboch totalitných režimov. Je to naša prioritná aktivita. Zároveň však sú grantové možnosti na dokumentovanie týchto príbehov veľmi obmedzené a vo veľkej miere ich dofinancovávame z darov od jednotlicvcov a príjmov z 2 % z daní z príjmu.

Údaje potrebné pre asignáciu dane

Post Bellum SK
Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO: 42218012
Právna forma: Občianske združenie

Postup pre ZAMESTNANCOV

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 1. Do 15. 02. 2024 vám zamestnávateľ pripraví/pripravil ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Zamestnávateľa požiadajte, aby vám vystavil aj Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohoto potvrdenia si vypočítate 2 %, resp. 3 % (v prípade, ak ste za minulý rok dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín a máte k tomu potvrdenie) z dane. Na to, aby ste ich mohli venovať, však táto suma musí byť vyššia ako 3 €.
 2. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľný formulár). Do formulára doplňte sumu, ktorú chcete poukázať a naše údaje, ktoré nájdete vyššie. Do kolónky „Rok“ napíšte 2023. IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázde. Obe tieto tlačivá, doručte do 30. apríla 2024 na váš daňový úrad.
 3. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou je ak Povtvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste nám poukázali.
 5. V prípade, ak ste vo formulári zaškrtli príslušný súhlas, finančná správa nám dá vedieť vaše meno a adresu. Nie výšku venovanej sumy.
 6. Naše číslo účtu nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na náš účet prevádzajú daňové úrady. Vy uhrádzate celú daň daňovému úradu.

Daňové priznanie si podávam sám

Ak si ako zamestnanec podávate daňové priznanie za rok 2023 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A. Nevypĺňate Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Inak postupujte podľa postupu uvedeného vyššie, tak ako keď za vás daňové priznanie vypĺňa zamestnávateľ. V prípade, ak máte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a poukazujte 3 % z dane, nezabudnite ho k daňovému priznaniu pridať.

Postup pre ŽIVNOSTNÍKOV

Ak ste živnostník, vypĺňate elektronicky tlačivo FO typ B, do ktorého budete dopĺňať naše údaje. Nevypĺňate Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Inak postupujete podľa postupu pre zamestnancov, ktorý je uvedený vyššie. V prípade, ak máte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a poukazujte 3 % z dane, nezabudnite ho nahrať do systému finančnej správy.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2%).
  POZOR
  • Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie nutne iba nám ), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
  • Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie nutne iba nám ), tak môžete poukázať 2 % z dane – označte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla – adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 7. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy uhrádzate celú daň daňovému úradu.