Workshopy

Nežná zmena (pre stredné školy)

Zážitkový workshop vznikol pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989 a určený je pre 1. až 4. ročník stredných škôl. Hlavným poslaním je priblížiť študentom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí.

Cieľmi workshopu je prostredníctvom hrania rolí v štruktúrovanej dráme oboznámiť sa cez príbehy obyčajných ľudí so spoločenskou atmosférou konca 80–tych rokov 20. Storočia. Účastníci sa stávajú obyvateľmi obyčajného bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti. V úvodnej fáze je ich úlohou spoznať jednotlivé osoby, ktoré budú v hernom príbehu vystupovať. Zároveň nadväzujú  na spomienky v rodinách na rok 1968 (aké boli dopady , prípade pozitíva na rodinu po Pražskej jari) a každý má za úlohu predstaviť si, premyslieť, napísať alebo zakresliť  rodinný príbeh a zakresliť, zapísať  svoje životné plány na najbližších 5 rokov.

V nasledujúcich blokoch workshopu sa dostávajú do konfrontácie so spoločenskou realitou. Najskôr prostredníctvom vykreslenia atmosféry počas Sviečkovej manifestácie, reakcií okolia, spoločnosti, predstaviteľov komunistických orgánov i Verejnej Bezpečnosti, kde majú možnosť pocítiť základné rozdiely medzi životom počas totalitného režimu a životom v súčasnosti. Neskôr cez oboznámenie sa s priebehom udalostí počas „Nežnej revolúcie“ umožňujeme študentom pochopiť nebezpečenstvá celej situácie, vzhľadom na nepredvídateľnosť dopadu všetkých aktivít , aj s ohľadom na udalosti v roku 1968. Zároveň im dávame možnosť uvedomiť si medzinárodný kontext a súvislosti. Utvárame   predstavu o tom, čo prežívali ľudia, ako sa cítili, aké mali túžby, aké predstavy mali o svete, živote na „Západe“ v kontraste s tým, čo zažívali „doma“. Na základe postáv, ktoré vo workshope predstavujú, sa zapájajú aktívne do novembrových udalostí. Niektorí bojujú za zmeny v spoločnosti, iní obhajujú výdobytky socializmu a ďalší v obavách a strachu volia taktiku vyčkávania.

Následne vysvetľujeme vývoj situácie po Nežnej revolúcii,  o mechanizmoch prevzatia moci, nepripravenosti aktivistov, podiele komunistov na realizácii moci, prvých demokratických voľbách, politických stranách, nádejach, prísľuboch, sklamaniach, zneužití moci. Vyzývame ich k tomu, aby sa pokúsili zamyslieť nad získanými informáciami. Požiadame ich, aby premietli tieto informácie do osudov  postáv, rolí, obyvateľov domu, ktorých predstavovali a pokúsili sa domyslieť, dopovedať, dokresliť  príbeh svojej postavy. Pri tejto aktivite využívajú svoju predstavivosť, fantáziu a ilustrujú nastupujúcu zmenenú spoločenskú realitu.  Cieľom je  uvedomiť si dôsledky zmien a dopady na osudy občanov, obyvateľov domu a ich rodín. Prepojiť minulosť so súčasnosťou. Chápať vzťahy medzi príčinou a následkom. Uvedomiť si tiež zodpovednosti za ľudské správanie. Pochopiť význam spoločenskej a občianskej angažovanosti pre získavanie a udržiavanie ľudských, občianskych práv a slobôd.

V záverečnej spätnej väzbe študenti rozoberajú, čo nové sa  dozvedeli o situácii v Československu pred pádom totality i počas revolúcie.   Vyzdvihujeme hrdinstvo a nebojácnosť, odvahu členov rôznych organizácií a hnutí, mladých študentov i obyčajných ľudí. Nezabúdame pripomenúť, že nie je možné nahliadať na minulosť len v čiernobielom ponímaní, ale pozerať a hodnotiť konanie ľudí cez ich konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzali. Poukazujeme na príbehy obyčajných ľudí a význam pohľadu na minulosť cez konkrétne príbehy ľudí.

Projekt kombinuje moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou, zameranou najmä na pozíciu jednotlivca, prácu v skupine a potrebe brániť sa bezpráviu. Workshop je inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu.

Ciele workshopu:
– pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
– zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou;
– rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vciťovania sa do motivácií a emócií postav workshopu)
– výchova k tolerancii a porozumeniu;
– rozvoj komunikačných a argumentačných zručností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;
– prevencia sociálno-patologických javov (xenofobických a rasistických postojov);
– prevencia šikanovania;
– prispenie k zlepšeniu klímy tried.

Parametre workshopu:
– Doba trvania: 4 hodiny, od 9.00-13.00 hod.
– Miesto realizácie: škola, školská trieda, učebňa
– Program pre školskú triedu: ideálne 15-30 účastníkov, I.-IV. Ročník gymnázií
a stredných škôl
– Požiadavky na techniku: dataprojektor, počítač, reproduktory, resp. interaktívna
tabuľa, ideálne pripojenie na internet (nie je podmienkou)
– Cena: aktuálne bez poplatku, hodnota 1 workshopu je 250 €
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte koordinátorku vzdelávania !

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.