Workshopy

Školská slávnosť 89/90 (pre základné školy)

Zážitkový workshop vznikol pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989 a určený je pre žiakov a žiačky 7.-9. ročníka.

Hlavným poslaním je priblížiť deťom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. S následkami totalitného režimu sa síce doteraz vyrovnávame, ale práve prostredníctvom zážitkového učenia sa aspoň pokúsime deťom načrtnúť dobu, v ktorej žili ich rodičia, starí rodičia.

Aktuálnou potrebou, ktorá nás priviedla k myšlienke ponúknuť tieto témy je často idealizácia totalitného systému, poukazujúc na jeho výhody a zabúdajúc, alebo vynechávajúc skutočné nebezpečenstvá, neprávosti, nerešpektovanie ľudských práv a mnohé obmedzenia, ktoré systém prinášal.

Workshop  je postavený na zážitku, na prvkoch dramatickej výchovy a to najmä na hraní rolí. Primeranou formou spracováva tému Nežnej revolúcie, ale najmä to, čo prežívali obyčajní ľudia v každodennom živote v období pred revolúciou, počas nej i tesne po nej.

Príbeh sa odohráva v obyčajnej školskej triede v 8. ročníku základnej školy, kde účastníci predstavujú jednotlivých žiakov, s ich príbehmi, rodinným pozadím, skúsenosťami, záujmami, plánmi do budúcnosti a všetko toto v dobe oklieštenej totalitným režimom. Deti sú vystavené  pre dnešné deti nepochopiteľným situáciám, podmienkam, aktivitám a často i vážnym rozhodnutiam, ktoré môžu výrazne zmeniť ich život a budúcnosť. Prežijú starosti i radosti dospievajúceho mladého človeka, ktorý konfrontovaný s dobou musí zvažovať svoje kroky. Účastníci spoločne prežijú začiatok školského roka, pripravujú plánované akcie i pionierske aktivity. Sú vystavení jednak tlaku spoločnosti a zároveň tlaku svedomia i aktívnych spolužiakov, ktorí sú ovplyvnení svojimi rodičmi a ich slobodomyseľným zmýšľaním. Budú sa musieť za seba rozhodovať, akým smerom sa uberú ich cesty. Či sa aspoň symbolicky vzoprú systému, alebo budú pokračovať v nastavenej línii režimu. Napriek uvedomeniu si následkov, niektorí určite prekročia rámec tolerovaného správania. A samozrejme, následkom sa nevyhnú. Na vlastnej koži pocítia, aké je to byť potrestaným za vlastný názor, slobodné myšlienky, správne, ale politicky neakceptovateľné rozhodnutia.

V záverečnej fáze workshopu dochádza ku katarzii, očiste, ktorá  v tomto prípade prichádza v podobe študentských demonštrácií, nepokojov v Bratislave a následne v Prahe, čo naštartovalo celospoločenské hnutie odporu voči systému v podobe revolúcie. Nežná revolúcia 1989 prináša pre niektorých oslobodenie a zároveň pre iných zmeny, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť ich ďalšie smerovanie.

Cieľom zážitkového workshopu je cez príbehy sa pokúsiť pochopiť spoločenskú realitu v Československu v roku 1989. Pochopiť základné rozdiely medzi detstvom počas totalitného režimu a detstvom v súčasnosti. Prepojiť minulosť so súčasnosťou. Chápať vzťahy medzi príčinou a následkom. Uvedomiť si tiaž zodpovednosti za ľudské správanie. Pochopiť význam spoločenskej a občianskej angažovanosti pre získavanie a udržiavanie ľudských, občianskych práv a slobôd.

Projekt kombinuje moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou, zameranou najmä na pozíciu jednotlivca, prácu v skupine a potrebe brániť sa bezpráviu. Workshop je inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu

Ciele workshopu:
– pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
– zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou;
– rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vciťovania sa do motivácií a emócií postav workshopu)
– výchova k tolerancii a porozumeniu;
– rozvoj komunikačných a argumentačných zručností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;
– prevencia sociálno-patologických javov (xenofobických a rasistických postojov);
– prevencia šikanovania;
– prispenie k zlepšeniu klímy tried.

Parametre workshopu:
– Doba trvania: 4 hodiny, od 9.00-13.00 hod.
– Miesto realizácie: škola, školská trieda, učebňa
– Program pre školskú triedu: ideálne 15-30 účastníkov,
– Požiadavky na techniku: dataprojektor, počítač, reproduktory, resp. interaktívna
tabuľa, ideálne pripojenie na internet (nie je podmienkou)
– Cena: aktuálne bez poplatku, hodnota 1 workshopu je 250 €

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte koordinátorku vzdelávania !

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.