Workshopy

Rozhodovanie (pre základné školy)

Zážitkový workshop Post Bellum pre žiakov 2. stupňa ZŠ (7. – 9. ročník)

Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku otvárajú tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Účastníci prežijú postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop zároveň približuje, ako sa vplyvom politických podmienok mení život mladého dievčaťa Evy. Eva je mladá Židovka. Jej život ovplyvňuje obdobie, kedy sa s mnohými ďalšími ľuďmi necítia bezpečne vo svojej vlasti. Eva je prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Workshop v dobových reáliách demonštruje princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmus, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti.

Zároveň predstavuje tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy
a hrania rolí približuje dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. V poslednej časti workshopu lektori vedú diskusiu so žiakmi. Žiaci sa majú vyjadrovať
o zážitkoch z workshopu, osobnom prínose , ale i uvažovať o nedávnej histórii Slovenska a veľmi konštruktívne prepájať nedávne časy so súčasnosťou.

Workshop kombinuje moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou, zameranou najmä na pozíciu jednotlivca, prácu v skupine a potrebe brániť sa bezpráviu. Workshop je inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu.

Ciele workshopu:
• pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
• zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou;
• rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vciťovania sa do motivácií a emócií postav workshopu);
• výchova k tolerancii a porozumeniu;
• rozvoj komunikačných a argumentačných zručností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;                                                                                                                      • prevencia sociálno-patologických javov (xenofobných a rasistických postojov);
• prevencia šikany;
• prispenie k zlepšeniu klímy tried.

Parametre workshopu:
• Doba trvania: 4 hodiny, od 9.00-13.00 hod.
• Miesto realizácie: škola, školská trieda, učebňa
• Program pre školskú triedu: ideálne 12-30 účastníkov, 8. a 9. trieda základných škôl
• Požiadavky na techniku: dataprojektor, počítač, ideálne pripojenie na internet (nie je podmienkou)

Cena: aktuálne bez poplatku (vďaka podpore projektu „Iba sme sa narodili“ – Fond na podporu kultúry národnostných menšín), hodnota 1 workshopu je 200 €

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.